2018-04-10

Informacje o przedszkolu

1.  Publiczne  Przedszkole  nr 3  im. „Pszczółki Mai”
     ul.   Zielona 19a      47-330 Zdzieszowice   
     tel/fax    77/4844229
     e-mail   przedszkole3zdzieszowice@gmail.com
     Adres strony Internetowej:   http://przedszkole3zdzieszowice.pl/

2.  Marzanna Mazurek – dyrektor przedszkola
     Gabriela Mandalka - wicedyrektor

      Przedszkole nr 3 w Zdzieszowicach jest placówką wychowania przedszkolnego zorganizowaną   na  podstawie  zarządzenia nr 2 /92 Burmistrza Miasta i Gminy w Zdzieszowicach z dnia 01.09.1992 r. Posiada imię - Pszczółki Mai.
       Przedszkole  posiada numer statystyczny   -  Regon  530580501oraz numer identyfikacji podatkowej  - NIP  749-17-83-511.  Organem prowadzącym przedszkole  jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach,  a organem nadzorującym Kurator Oświaty w Opolu.

Od 17.03.2012 r. przy przedszkolu działa Stowarzyszenie Pszczółka Maja
      a) Przedszkole posiada Statut, wydaje wewnętrzna gazetkę ,,Echo Przedszkola‘’
           Posiada swoje logo umieszczone na budynku  .
          Placówka posiada Certyfikaty
 

 1.      "Przedszkole bezpieczne dla zdrowia i rozwoju dziecka"

 2.           "Partnerskie Przedszkole"

 3.            "Dwujęzyczne Dzieci"

 4.            "Chronimy Dzieci" 

  b)  Do przedszkola uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021  - 95 dzieci .
            Dzieci podzielone są na 5  grup wiekowych . W przedszkolu utworzono 3 oddziały  integracyjne, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.
             W każdej grupie pracują dwie nauczycielki, jedna woźna oddziałowa. W grupach młodszych pracują panie na stanowiskach pomoce do dzieci.

              Przedszkole zatrudnia  34 osoby, w tym osiemnastu nauczycieli  łącznie z dyrektorką,  jednego pracownika  administracji i  piętnastu pracowników obsługi; w tym  jednego  woźnego. Oprócz nauczycielek pracujących bezpośrednio z dziećmi w oddziałach w przedszkolu zatrudniono  nauczycieli specjalistów: logopedę, rehabilitanta i pedagoga specjalnego. Specjaliści mają do dyspozycji dobrze wyposażone gabinety. Jeden raz w tygodniu jest możliwość skorzystania z porady psychologa.

       c) W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele poszczególnych grup realizują programy:

 • Grupa Rybki - "Nasze przedszkole" – M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska
 • Grupa Jagódki – „Zabawy z porami roku” – J. Lewkowicz, A. Tworkowska-Boraniuk  
 • Grupa Gwiazdeczki - Trampolina pięciolatka" – B. Rokicka, R. Stawczyk - Mizińska 
 • Grupa Stokrotki - "Nowa trampolina 6 latka" – E. Kordas
 • Grupa Misie - "Nowa trampolina 6 latka" – E. Kordas

Programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego

zatwierdzonego przez MEN (Dz.U.z 2017 poz. 356, Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r)

Nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkolu realizują innowacje pedagogiczne i programy własne:

 •   Szalony dzień w przedszkolu – Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy  – Gabriela Mandalka  
 •   Jestem przedszkolakiem - program adaptacyjny – Gabriela Mandalka
 •   Przedszkolaki ćwiczą jogę – Agnieszka Zimerman  
 •   Zakodowane dzieci – Anna Nowak
 •   Elementy integracji sensorycznej - Elwira Gramala
 •   Słucham, rozumiem, mówię – innowacja pedagogiczna - Aneta Stukan
 •   Moja przygoda z flażoletem - Anita Biały 
 •   Kwadraty i kwadraciki - Małgorzata Wodo 
 •   Kolorowy Świat przedszkolaka - Anna Dzienniak
 •   W krainie bajek i baśni - Agata Jajuga 

            W  naszym przedszkolu dziecko:

 • posiada warunki intensywnego  poznawania i przeżywania  świata  dzięki  różnorodnej zabawie,
 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
 • rozwija aktywność twórczą ,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności  dzięki aktywnym metodom pracy,
 • poznaje swoje prawa,
 • czuje się bezpiecznie w życzliwej ,dobrej  atmosferze.
 • obcuje ze sztuką.
 • rozwija postawę twórczą poprzez stosowanie aktywnych metod pracy , w tym naturalnej nauki języka ,
 • posiada warunki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi, dostosowanych do jego potrzeb, możliwości  a także ,,sfery najbliższego rozwoju’’.


                Dodatkowo w grupach starszych dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach języka mniejszości narodowej - niemieckiej.

       W godzinach pracy przedszkola nauczyciele poszczególnych grup prowadzą zajęcia i zabawy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

      Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne)  realizowane w przedszkolu:

 •      gimnastyka korekcyjna
 •      zajęcia rytmiczne i taneczne
 •      język angielski
 •      religia
 •      zajęcia i konsultacje logopedyczne
 •      rehabilitacja ruchowa
 •      zajęcia rewalidacyjne.
 •      konsultacje z psychologiem.                   


       d)  Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.


Organy przedszkola współdziałają ze sobą, aby przede wszystkim:

 •      gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą,
 •      zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola w planowanych działaniach lub decyzjach.

        Dyrektor przedszkola jest kierownikiem jednostki budżetowej:       

 •       Współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami.
 •       Decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; przyznawania nagród oraz wymierzania   kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola; występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 •       Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą przedszkola  i reprezentuje go na zewnątrz.
 •       Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówce.
 •       Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
 •       Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
 •       Kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.
 •       Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 •      Ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
 •      Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność przedszkola.
 •      Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 •      W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami.
 •      Dba o systematyczne  doskonalenie zawodowe nauczycieli.


      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki:

 1.       Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.
 2.       Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3.       W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.


   Rada Rodziców:

 1. W przedszkolu działa  rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci;
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców przedszkola;
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
 4. Rada rodziców może występować do rady  pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.


     Nauczyciele poszczególnych grup są do dyspozycji rodziców w wyznaczonym dla każdej   grupy wiekowej dniu i godzinie  w ramach konsultacji i rozmów indywidualnych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się